Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
Sierpień 9, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek zaświadczyć w toku procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz dochody dostateczne do utrzymania. Niezbędne jest też potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także środowisko, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą także zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona niemożliwość zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego typu rozpraw warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj dobrym metodą z uwagi na dobro dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, lecz może także wystapić w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie osobno. W ramach porozumienia prawnik może dołączyć uzupełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych przypadkach można starać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, gdy zastosowane wcześniej lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.