Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
Sierpień 7, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Projektowanie ogrodów Toruń
Sierpień 15, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga uzyskania właściwych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje oddany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy ustala się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie przebiega granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a dokumenty oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Następnie odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych sporządza jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych potrzebnych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z zaświadczeniem o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie sprawdzania nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.