Geodeta – specjalistyczne pomiary

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na pozbycie się nadmiernego owłosienia
2 września, 2020
Skuteczne pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a także przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII ENERGETYCZNYCH

Przeprowadzamy pomiary związane z montażem słupów i przewodów napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można ograniczyć ryzyko przybliżania linii do zabudowań i dróg.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, polegające na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
pionowości w celu określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wykazującą prawidłowość realizacji lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je przez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy również zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.